ליקוטי מוהרן כיס

8.00

ליקוטי מוהרן

ספר ליקוטי מוהר"ן הנכבד והנורא. מי כמוהו מורה. היוצא בקדשה ובטהרה. מפי קודש קודשים. נכון לחש וחכם חרשים. הלוא הוא כבוד אדוננו מורנו ורבנו. הרב האמת. הגאון הקדוש והאמיתי. נחל נובע מקור כחמה. אור ישראל וקודשו. המפורסם בכל קצוי ארץ וים רחוקים. שמו הקדוש. מורנו ורבנו הרב רבי נחמן זכר צדיק וקדוש לברכה, מקהילת ברסלב. בהרב הותיק וחסיד מורנו הרב שמחה זצ"ל. בן לאותו צדיק הרב הקדוש המפורסם מורנו הרב נחמן הארידענקיר זכר צדיק וקדוש לברכה. ומצד אימו הצדקת המפורסמת בשם טוב מרת פיגא זצ"ל, הוא נין ונכד להרב הקדוש רבן של כל ישראל, קדוש שמו מורנו הרב ישראל בעל שם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. עטרת זקנים בני בנים. בזכותם יאיר עלינו חסדי דויד הנאמנים. ונזכה לחזות בנעם ה' פנים אל פנים. חיש קל מהרה נשוב לציון ברננים. במהרה בימנו אמן.

ממאמרות טהורות של הרב החסיד המפורסם בוצינא קדישא מו"ה נחמן נ"י, כאור הבהיר נכדו של הרב הקדוש הבעש"ט זצוק"ל. לקטנו מאמר אחר מאמר אמרות ה' טהורות, צפנת פענח מגלה נסתרות, לעורר ישנים ולהוציא אסורים בכושרות, בתוכחת מגולה ואהבה מוסתרת לסקל הדרכים ולפקוח עינים עורות, חצובים מאבני מחצב אבנים יקרות. כל הרוצה לסמוך עליהם בנינים גדולים ע"פ הקדמות ישרות דברי חכמים, נטועים כמסמרות, בהם ימצא מרגוע לנפשו ועצות ישרות ויזכו לראות בביאת מורה צדק לקבץ מפוזרות ויכונן על משפטם ק"ק והיכל ואולם ועזרות. בדפוס מוהר"ר שמואל במוהר"ר ישכר בער סגל לסדר ולפרט ה'נ'נ'י נ'ו'תן ל'ו את ב'ריתי ש'ל'ו'ם' לפ"ק

 
ואמר, שהספר שלו יהיה חשוב מאוד, ויבקשוהו ויחפשוהו"

מאוד, ויודפס ויחזור ויודפס כמה וכמה פעמים ויהיה חשוב

"מאוד, רק נכספתי לראות זאת ואהיה אני עומד ומסתכל

פעם אחת היה משבח את הספר שלו מאוד, ואמר שיכולים"

להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו. והיה

חפץ ומשתוקק מאוד שידפיסו ספרו עוד כמה פעמים ויתפשטו

בעולם. ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו על ידי הספר

"הזה

"ואמר, שמי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קנטור וניצחון"

ויסתכל בו באמת, אז בודאי יהיו נבקעים אצלו כל גידי קשיות

לבבו. ואמר שכל אדם צריך להשתדל לקנות הספר שלו. ומי

שאין לו במה לקנות וכו', ימכור כר מתחת ראשו ויקנה את

"הספר שלו

מהדורת כיס ונוחה במיוחד, כריכה רכה, 251 עמודים בתוספת ליקוטי מוהר"ן תנינא. סגולה לשמירה ברכב, בבית, ובמקום העבודה

במלאי