תיקון הכללי עם אגרת חכמי ישראל

דף הבית/הוצאת מכון אב"ן שתיה, תיקון הכללי/תיקון הכללי עם אגרת חכמי ישראל

תיקון הכללי עם אגרת חכמי ישראל

5.00

המלאי אזל

המלאי אזל

תיאור

מתוך – אגרת התעוררות

מאת הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט“א הראשון לציון – הרב הראשי לישראל

התיקון הכללי“ שהוא ליקוט של עשרה פרקי תהלים אשר נבחרו ע“י קדוש ה‘ הגה“ק רבי נחמן מברסלב זיע“א, כדי לתקן עון פגם הברית, שכיון שראה שהדורות נחלשו ואינם יכולים לעמוד בסדר הצומות וזעקתם, ותיקן להם מזמורים אלו, אשר כוחם יפה לתקן ענין זה עד גמירא, וזאת התורה היא כנגד כולם. וכבר נזכר שבחם של מזמורים אלו בפי גדולי הדורות, וכו’ ומצוה לפרסם דבר זה, ובפרט בדורנו דור יתום זה, אשר הכוחות נחלשו, והמוחות נטשטשו, וההפקרות חוגגת, וחומת הבושה הוסרה, והכל פרוץ בעוה“ר, ואחר החטא שחטא, הלב גם המוח שוכנים בחסרות ובריקנות. ומזמורים אלו מתקנים וגם מעודדים, ועי“כ האדם קם ומתעודד, ומתחזק בישועת ה‘, ומחדש כנשר נעוריו, לעמוד ולהתמודד עם היצר הרע ואיספרווא דיליה, אשר עטים כעופות טורפים על האדם בעת חלישותו, ומיד כשרואים איזו ירידה או רפיון, לשם הם באים ופוערים לועם לטרוף בכל פה, ומעיקרי עבודתו, הוא להפיל את האדם לזרועות היאוש, כדי לשבור את רוחו, ולהתיש כוחו, ולהפיל עליו עצבות וקדרות, שהם אם כל חטא ועוון, ובפרט בעוון הרע הזה, אשר היצר מעלה את האדם עליות רקניות במעלות הדמיון והתוהו, ואשר אחריהם מתגלית האמת, ונופל עד באר שחת רח“ל. ומתוך ההליכה הקיצונית נופל מדחי אל דחי ואחריתו מי ישורנו. ומזמורים אלו הם מעלים מרפא וגהה לנפש עייפה, ומדבקת שבריה אחת לאחת ידובקו, ע“י החיזוק והעידוד שבידיעה שגדולי עולם
מעידים, שע“י הלימוד הזה נתקן מחסרונו ומעיוותו, ושב ורפא לו, וע“י זה תקותו מתעוררת, וכוחו מתרענן וקם בכוחות מחודשים לחזות בנועם ה‘, ולישר אורחותיו, ולבער מקרבו כל יאוש ולהרחיק העצבות, ולפנות לבו שיהיה נכון להחזיק ברכת ה‘, היא השמחה המחיה את עצמותיו היבשות, להפיח בהם רוח חדשה וטהורה, אשר תרוממהו מעל כל המעשים וימצא נתיבות העולות אל מקום הקדש, ולהתחזק על הדבר בעוז ובחיל, כדי לזכות בסייעתא דשמיא המובטחת לכל הבאים ליטהר באמת.

דברי רבנים לכלל ישראל בענין חשיבות אמירת תיקון הכללי (ציטוטים קצרים מתוך ספרים ומכתבים שהגיעו לידינו)

 

הגאון הקדוש רבי חיים פאלאג'י זצוק"ל

"לתיקון פגם הקרי לומר המזמורים שתיקן רבי נחמן מברסלב וכו' והוא תיקון גדול מאד וכו' והאומר עשרת המזמורים הנזכרים אין לו לפחד עוד מהפגם הנורא, כי בודאי נתקן"

(רפואה וחיים פרק י"ב, עטרת החיים סימן מ"א)

 

הרה"ק המקובל רבי חיים סינוואני זצוק"ל

"הנזהר לומר את התיקון הכללי של מוהר"ן מברסלב מתקן תיקון עצום"

(עטרת תפארת פרשת שמות)

 

הרה"צ רבי מנחם מנשה זצוק"ל

(בעל "אהבת חיים" על התורה)

"כל החס על נפשו ועל נפש דורותיו התלויים בו וחפץ בקדושתם יאמר בכל יום את העשרה מזמורי תהלים אלו שגילה רבי נחמן מברסלב"

(אהבת חיים פרשת שמות)

 

הגאון הקדוש רבי יואל טייטלבוים זצוק"ל

(אדמו"ר מסאטמר)

"ציוה שידפיסו את העשרה מזמורים שגילה מוהר"ן, והיה נותן מעצמו את הוצאות כל הדפוס להדפסת תיקון הכללי"

(ספר "מושיען של ישראל")

 

 

הגאון האדיר רבי יצחק יעקב וייס זצוק"ל

(גאב"ד העדה החרדית ירושלים)

"העשרה מזמורי תהלים שתיקן הרב הקדוש מוהר"ן זצוק"ל וזיע"א מברסלב כידוע ומפורסם וכו' ודאי בימינו יש תועלת לזכות את ישראל"

(הסכמה לספר "תיקון הכללי השלם")

 

 

בד"צ העדה החרדית ירושלים

"…כאשר הדפיס וכו' קונטרס תיקון הכללי וכו' נתן לו רבה"ק כ"ק מרן הגר"י ט"ב מסאטמאר זי"ע כל הוצאות הדפוס.

ולמותר לעורר על גודל הענין להדפיסם ולהפיצם בעם סגולה, וזכות הרה"ק ציסו"ע כ"ק מוהר"ן זי"ע יגן עלינו ועל כל ישראל, ויקובלו ברחמים ורצון תפילות ישראל עם קדוש וכו'"

(הסכמה לספר "תיקון הכללי השלם")

 

מתוך אגרת התעוררות מאת הראשון לציון

הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א

"התיקון הכללי שהוא ליקוט של עשרה פרקי תהלים אשר נבחרו ע"י קדוש ה' הגה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א, כדי לתקן עוון פגם הברית, שכיון שראה שהדורות נחלשו ואינם יכולים לעמוד בסדר הצומות וזעקתם, ותיקן להם מזמורים אלו, אשר כוחם יפה לתקן ענין זה עד גמירא, וזאת התורה היא כנגד כולם. וכבר נזכר שבחם של מזמורים אלו בפי גדולי הדורות וכו' ומצוה לפרסם דבר זה וכו'"

 

"גם אני מצטרף להנ"ל"

הגאון האדיר מרן רבי עובדיה יוסף שליט"א

 

"גם אני מצרף את עצמי"

הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א

 

*

הגאון רבי יעקב שכנזי שליט"א

מו"ץ העדה החרדית הספרדית

"כבר ידוע ומפורסם מעלת אמירת תיקון הכללי שחיבר מהר"ר רבינו נחמן מברסלב זיע"א אשר הבטיח לנו שהוא תיקון נורא לפגם הברית והוא פועל גדולות ונצורות בתיקון הנפש.

ואשרי המתמיד לקרותו מידי יום ביומו לאחר טבילה במקוה, כי הוא מצחצח הנפש ומכניס חיות דקדושא באדם"

 

*

 

 

 

 

הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א

אב"ד ק"ק 'פעולת צדיק' יוצאי תימן

"נדרשתי לאשר שאלו ממני לחזק לבבות נאנחים הדופקים על דלתי התשובה ומבקשים תרופה לנפשם.

וכבר נסללה לפניהם הדרך ע"י איש אלוקים קדוש מוהר"ן זצוק"ל שתיקן עשרה מזמורים ידועים שהם התיקון הכללי אשר כבר בכל הארץ יצא קוום ובקצה תבל מיליהם, וכעת אינם צריכים לענות נפשם, שכפי הנסיון לא הועיל להם ולא יכלו לעסוק בתורה.

אבל בדרך זו יוכלו ללמוד ולשמוח כי העצבות מזיקה וכבר הארכתי בשולחן ערוך הקצר חלק ו' הלכות שמירת הברית"

 

מתוך מכתב שקיבלנו מאת

הגאון רבי שמואל משה קרמר שליט"א

(מחבר ספר "מעיינים בנחלים", ראש כולל "אור הנעלם")

"ידוע ומפורסם ענין התיקון הכללי שגילה רבינו הקדוש מוהר"ן מברסלב זיע"א וכו' וציוה לפרסם זאת בכל העולם. ואשר על כן מה גדולה הזכות של אלו העוסקים לפרסם את התיקון הזה בעולם"

 

על מכתב זה חתמו והוסיפו הרבנים:

 

הגאון הגדול רבי משה הלברשטאם זצוק"ל

(דיין בד"ץ העדה החרדית, מחבר שו"ת 'דברי משה')

"דבר טוב ויפה הדבר הזה עלינו וזכותא רבא יהי לנו התיקון הגדול הזה לטובה ולברכה ברוחניות וגשמיות ובכל ענין אמן כן יהי רצון"

 

הגאון רבי משה מרדכי קארפ שליט"א

(מחבר ספרי 'הלכות חג בחג', מו"ץ בי"ד קרית ספר ת"ו)

"אשרי העסקנים הטורחים להפיץ טהרה וקדושה בעולם, ובזכות זה יה"ר שיקוים בנו ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ"

 

מידע נוסף

משקל 50 g